opening photo RO

Në Rumani, edukimi seksual është ende një lëndë zgjedhore në shkolla. Pavarësisht fushatës për dy vjet për të shtuar edukimin seksual si lëndë të detyrueshme në kurrikulën shkollore, Dhoma e Deputetëve në Rumani prezantoi një projektligj shumë të pafavorshëm në vitin 2022, i cili kufizon edukimin seksual për nxënësit në klasën e 8-të e lart.

Gjendja e rëndë e edukimit seksual në Rumani kërkon veprim urgjent për të adresuar këtë çështje dhe për të mbrojtur shëndetin seksual dhe riprodhues të të rinjve.

sex ed ro

SECS – Societatea de Educație Contraceptivă şi Sexuală (Shoqëria Kontraceptive dhe Edukimit Seksual), e themeluar ne vitin 1990, është një organizatë joqeveritare që mbron dhe promovon shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese si të drejta të njeriut.

Surecheck bashkëpunon me SECS për të fuqizuar adoleshentët dhe individët e rinj duke përmirësuar të kuptuarit e tyre për shëndetin seksual, sëmundjet seksualisht të transmetueshme (STF), shëndetin riprodhues dhe planifikimin familjar. Së bashku me gjinekologë dhe psikologë të njohur rumunë, ne publikojmë një sërë artikujsh informues në dy platforma – https://www.secs.ro/ dhe http://www.iqool.ro/– me synimin e qartë për të ofruar informacion të dobishëm për të rinjtë në Rumani në mënyrë që ata të marrin vendime të mirëinformuara për të ardhmen e tyre.

Jemi krenarë që projekti ynë editorial po  mbulon tema të ndryshme duke përfshirë fertilitetin, mitet e zakonshme rreth  menstruacionet, dhunën seksuale në hapësirat dixhitale, përdorimin e drogës dhe higjienën emocionale pati ndikim tek adoleshentët në Rumani, duke mbledhur më shumë se 30.000 interakcione (pëlqime, komente, shpërndarje,) në platformat e mediave sociale.

Sexual education_RO_1
Slide 1 Bulgaria
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË BULLGARI

Bullgaria, ashtu si vendet fqinje në Evropën Lindore, nuk ofron edukim seksual në shkolla si pjesë e detyrueshme e kurrikulës. Në një fjalim të vitit 2019...

Slide 2 Albania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË

Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm që nga futja e lëndëvë të shëndetit dhe edukimit seksual në sistemin e saj arsimor në viti 1995...

Slide 3 Romania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË RUMANI

Në Rumani, edukimi seksual është ende një lëndë zgjedhore në shkolla. Pavarësisht fushatës për dy vjet për të shtuar edukimin seksual si lëndë të detyrueshme në kurrikulën...

Slide 4 Macedonia
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË MAQEDONINË E VERIUT

Ashtu si fqinjët e saj të Evropës Lindore, Maqedonia e Veriut mbetet prapa kur bëhet fjalë për edukimin seksual. Edukimi i detyrueshëm seksual është larg realitetit...