opening photo AL

Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm që nga  futja e lëndëvë të shëndetit dhe edukimit seksual në sistemin e saj arsimor në  viti 1995, duke e vendosur vendin para vendeve të tjera të Europës Lindore. Pavarësisht shtyrjes aktive nga segmentet konservatore të shoqërisë dhe pengesave për financimin e duhur, Shqipëria ka qenë në përgjithësi e suksesshme në institucionalizimin e edukimit gjithëpërfshirës seksual të përshtatshëm për moshën, si pjesë e kurrikulës për 10-18-vjeçarët në shkollat shqiptare.

THE WORK OF LOCAL ORGANISATIONS Albania

Burimi më i madh i informacionit për shëndetin seksual dhe riprodhues të të rinjve shqiptarë është portali online falas Jotabu. Portali jep informacion në kohë dhe të thelluar për një spektër të tërë temash që nga cikli menstrual, shtatzënia deri te sëmundejt seksualisht të transmetushme (STD) dhe mënyrat për  t’i parandaluar ato.

Portali realizohet me ndihmën e “Zëri i Rinisë” – një shoqatë jofitimprurëse, misioni kryesor i së cilës është të mobilizojë dhe fuqizojë të rinjtë përmes  ndërgjegjësimit, informimit, avokimit dhe shërbimeve lobuese në fushën e arsimit, kujdesit, shëndetësisë, dhe punësimit.

Promovimi i platformës së sigurt nga dhuna seksuale dhe dhuna me bazë gjinore mes të rinjve në Shqipëri”, i cili rezultoi në tre seminare njëditore që synonin moshat 18-24 vjeçare. Punëtoritë u organizuan dhe u mbajtën nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin në një model hibrid duke shfrytëzuar burimet online dhe offline.

Në total, 80 të rinj morën pjesë në punëtori dhe u informuan  për të drejtat e tyre dhe si të parandalojnë dhunën me bazë gjinore. Një nga objektivat e projektit ishte të arrijë sa më shumë njerëz nga grupe dhe prejardhje të ndryshme shoqërore.Ajo që e bëri projektin të sukseshëm ishte se  njerëzit nga zonat rurale të Prograde përbënin një përqindje të lartë të pjesëmarrësve.

Drejtuesii seminarit shpjegoi në detaje të drejtat e ndryshme të njeriut me theks në të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe zbërtheu format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore dhe mënyrën e identifikimit të tyre. Këto prezantime u shoqëruan me studime të rasteve dhe një sesion të veçantë për  meshkujt

the many benefits of sex ed
Slide 1 Bulgaria
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË BULLGARI

Bullgaria, ashtu si vendet fqinje në Evropën Lindore, nuk ofron edukim seksual në shkolla si pjesë e detyrueshme e kurrikulës. Në një fjalim të vitit 2019...

Slide 2 Albania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË

Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm që nga futja e lëndëvë të shëndetit dhe edukimit seksual në sistemin e saj arsimor në viti 1995...

Slide 3 Romania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË RUMANI

Në Rumani, edukimi seksual është ende një lëndë zgjedhore në shkolla. Pavarësisht fushatës për dy vjet për të shtuar edukimin seksual si lëndë të detyrueshme në kurrikulën...

Slide 4 Macedonia
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË MAQEDONINË E VERIUT

Ashtu si fqinjët e saj të Evropës Lindore, Maqedonia e Veriut mbetet prapa kur bëhet fjalë për edukimin seksual. Edukimi i detyrueshëm seksual është larg realitetit...