opening photo
what is sex ed

Me pubertetin vjen edhe ndjesia  parë e  moshës madhore dhe ndërgjegjësimi mbi seksualitetin e tuaj. Është një pjesë tepër e rëndësishme e rritjes që kërkon udhëzime  empatike  për të zhvilluar një marrëdhënie të shëndetshme me seksualitetin e  tuaj..

Edukimi seksual përfshin një gamë të gjerë temash si anatomia, shëndeti riprodhues, pëlqimi, kontracepsioni, imazhi i trupit, orientimi seksual, autonomia e trupit dhe modelet e marrëdhënieve të shëndetshme. Në  thelb , edukimi seksual i mëson individët për anatominë e tyre, riprodhimin dhe rezultatet e seksit të pambrojtur. Ai mbulon tema të tilla si shmangien e shtatzënisë së padëshiruar dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST) si dhe sit ë veproni  në rastet e IST-ve të diagnostikuara. Por kjo është vetëm pika fillestare.

Sex education encompasses a wide range of topics such as anatomy, reproductive health, consent, contraception, body image, sexual orientation, body autonomy and healthy relationship patterns. On one level, sex education teaches individuals about their anatomy, reproduction and the results of unprotected sex. It covers avoiding pregnancy and sexually transmitted infections (STIs) as well as how to act in cases of diagnosed STIs. But this is just the starting point.

Edukimi seksual është një domosdoshmëri dhe duhet të jetë i disponueshëm për individët e të gjitha moshave, duke filluar nga adoleshenca dhe duke vazhduar deri në moshën madhore. Ata që nuk kanë marrë edukim seksual ka të ngjarë të kenë përvoja negative për herë të parë me aktet seksuale ,dhe të përballen me rreziqe më të larta të shtatzënive të padëshiruara, IST-ve dhe ngacmimeve/sulmeve seksuale.

Implemtimi i sukseshëm I edukimit seksual kontribuon në përfitime të shumta shoqërore:

  • Ndihmon në uljen e shkallës së shtatzënive të padëshiruara nëpërmjet edukimit mbi format e ndryshme të metodave kontraceptive të disponueshme në treg,
  • Ndihmon në parandalimin e përhapjes së infeksioneve seksualisht të transmetueshme si klamidia, gonorrea, sifilizi, HPV dhe HIV dhe këshillon kundër sjelljeve seksualisht të rrezikshme,
  • Ofron një kuptim më të thellë të anatomisë tuaj dhe jep këshilla të zbatueshme se si të kujdeset për shëndetin seksual,
  • Përmirëson aftësitë e komunikimit dhe vendimmarrjes dhe krijon shabllonin për një marrëdhënie romantike të sigurt vetëmohuese dhe të shëndetshme,
  • Promovon akordimin e përbashkët për marrëdhënie seksuale dhe parandalon sulmin seksual,
  • Trajton stigmën rreth seksualitetit dhe redukton turpin, të cilat janë të lidhura me përmirësimin e shëndetit mendor, imazhit të trupit dhe vetëvlerësimit.
the many benefits of sex ed

Si kontribuon Surecheck në edukimin seksual

Surecheck bashkëpunon me organizata sociale lokale në Rumani, Bullgari, Maqedoni dhe Shqipëri për të mbështetur aktivitetet e tyre dhe për ta bërë edukimin seksual më të disponueshëm.

Slide 1 Bulgaria
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË BULLGARI

Bullgaria, ashtu si vendet fqinje në Evropën Lindore, nuk ofron edukim seksual në shkolla si pjesë e detyrueshme e kurrikulës. Në një fjalim të vitit 2019...

Slide 2 Albania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË

Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm që nga futja e lëndëvë të shëndetit dhe edukimit seksual në sistemin e saj arsimor në viti 1995...

Slide 3 Romania
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË RUMANI

Në Rumani, edukimi seksual është ende një lëndë zgjedhore në shkolla. Pavarësisht fushatës për dy vjet për të shtuar edukimin seksual si lëndë të detyrueshme në kurrikulën...

Slide 4 Macedonia
GJENDJA E EDUKIMIT SEKSUAL NË MAQEDONINË E VERIUT

Ashtu si fqinjët e saj të Evropës Lindore, Maqedonia e Veriut mbetet prapa kur bëhet fjalë për edukimin seksual. Edukimi i detyrueshëm seksual është larg realitetit...