POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo politikë është për t’ju informuar për të dhënat personale që ne mbledhim kur ju vizitoni faqen tonë të internetit, kur na kontaktoni ose kur abonoheni në buletinin tonë. Ne ju sigurojmë se mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne dhe duam t’ju bëjmë të vetëdijshëm për shtrirjen dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave, si dhe për të drejtat tuaja dhe periudhën e ruajtjes së informacionit 

Kush jemi ne 

Kontrolluesi i të dhënave tuaja personale është Unicoms Switzerland GmbH – Dega e Sofjes UIC: 204642513, me seli dhe adresën e menaxhimit në 118 Bulgaria blvd., 1618 Sofia, Bulgaria, përfaqësuar nga Damyan Damyanov, këtu e në vijim referuar si “Kompania”, “Kontrolluesi”. “Ne”, “Neve”. 

Ju mund të kontaktoni Kontrolluesin me e-mail në: [email protected] 

Si kontrollues i të dhënave, ne jemi të përkushtuar të përpunojmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale si individ në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 27 prill 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me për përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla, si dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46/EC (më tej referuar si Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave ose GDPR), dhe kësaj Politike të Privatësisë. Ju lutemi lexoni me kujdes dhe njihuni me të drejtat tuaja. 

Informacion i përgjithshëm mbi përpunimin e të dhënave personale 

Ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit pa dhënë asnjë të dhënë personale për të hyrë në të. Ne mbledhim të dhëna personale vetëm nëse i jepni ato vetë.  

Kur na kontaktoni 

Kur na kontaktoni me email ose nëpërmjet formës së kontaktit në faqen tonë të internetit, ne përdorim adresën e emailit që jepni dhe kur na kontaktoni me telefon, numrin tuaj të telefonit dhe çdo informacion tjetër që zgjidhni vullnetarisht të jepni në mesazhin tuaj.  

Kur abonoheni në buletinin tonë 

Kur abonoheni në buletinin tonë, ju jepni vullnetarisht pëlqimin tuaj që ne të përdorim e-mailin tuaj me qëllim që t’ju dërgojmë buletinin tonë me lajmet dhe ofertat më të fundit. Ju keni të drejtë të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Ju mund të çregjistroheni duke klikuar në lidhjen e çregjistrimit të disponueshme në çdo email që merrni. 

Për çfarë qëllimesh ne përpunojmë të dhënat tuaja personale 

Nëse keni një pyetje në lidhje me produktin tonë, dëshironi të na jepni komente ose dëshironi të na kontaktoni për ndonjë arsye tjetër, ne do të përdorim të dhënat personale që ju jepni për të përpunuar kërkesën tuaj dhe për t’ju përgjigjur. 

Email-i juaj përdoret për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë kur ju regjistroheni në buletinin tonë.  

Mbi çfarë baze përpunojmë të dhënat tuaja personale 

Nëse vendosni të komunikoni me ne ose të abonoheni në buletinin tonë, ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të pëlqimit tuaj të qartë. Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj.. 

Kur bëni kërkime për një produkt të caktuar ose ankesa për një produkt/shërbim që keni blerë, atëherë ne i përpunojmë të dhënat tuaja për qëllime të përmbushjes së kontratave ose ndërmarrjes së hapave me kërkesën tuaj përpara se të lidhim një kontratë. 

Në rastin e procedurave zyrtare, ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime që lidhen me ndjekjen e interesave tona legjitime. 

Në raste të caktuara, ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale në lidhje me detyrimet tona ligjore. 

A përdorim cookies 

Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve tona, ne përdorim cookies, përmes të cilave mund të mbledhim të dhëna personale. Për më shumë informacion mbi përdorimin dhe menaxhimin e cookies, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Cookies 

Performanca e vendimmarrjes së automatizuar 

Ne nuk kryejmë vendimmarrje të automatizuar me të dhënat tuaja personale.  

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale 

Të dhënat tuaja personale mund t’u jepen palëve të treta për të arritur qëllimet për të cilat ne i përpunojmë ato. 

Në këtë drejtim, ne ua ofrojmë të dhënat tuaja personale nënkontraktorëve si ofruesëve të shërbimit të hostimit , kompanive mbështetëse të IT-së dhe partnerëve dhe ofruesëve të tjerë të shërbimeve. Ne gjithashtu mund t’i ofrojmë të dhënat tuaja kompanive që ofrojnë shërbime ligjore dhe kontabiliteti për ne. 

Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund t’u jepen autoriteteve qeveritare në lidhje me procedurat zyrtare. 

Ne kemi marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të drejtat dhe liritë tuaja. Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me kategoritë e mësipërme të marrësve, por vetëm nëse ata kanë marrë masat mbrojtëse dhe masat e nevojshme për të siguruar një nivel të përshtatshëm sigurie. 

Për sa kohë ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale 

Të dhënat tuaja personale do të ruhen për periudhën më të shkurtër të nevojshme për të përmbushur qëllimet e synuara ose për periudhat ligjore, nëse ka. 

Të dhënat e përpunuara në bazë të pëlqimit tuaj do të mbahen derisa ta tërhiqni atë, ose për një periudhë më të shkurtër.  

Nëse me ligj na kërkohet të mbajmë ndonjë nga të dhënat tuaja, ne do ta ruajmë atë për periudhën e kërkuar nga ligji në fuqi. 

Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta 

Faqja jonë e internetit, buletinet tona dhe informacionet dhe komunikimet që ju dërgojmë me email ndonjëherë mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Të dhënat personale që jepni përmes vizitës suaj në këto faqe interneti nuk i nënshtrohen kësaj politike të privatësisë dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale nga këto faqe interneti nuk është përgjegjësia jonë. 

Nëse ndiqni lidhjen për faqet e tjera të internetit, ju lutemi kini parasysh se këto faqe interneti kanë politikat e tyre të privatësisë që përcaktojnë se si mblidhen dhe përpunohen informacionet tuaja kur vizitoni këto faqe interneti. 

Si sigurojmë sigurinë e të dhënave tuaja  

Ne jemi të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është që të dhënat tuaja personale të përpunohen dhe mbrohen siç duhet, kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale që, ndër të tjera, sigurojnë përputhjen me parimet në themel të përpunimit të të dhënave tuaja personale.  

Cilat janë të drejtat tuaja 

Ju keni të drejtat e mëposhtme, të cilat mund t’i ushtroni në çdo kohë: 

  • E drejta për informim 

Ju keni të drejtë të informoheni në momentin që të dhënat tuaja personale mblidhen për të dhënat që ne mbledhim, kush do t’i përpunojë ato, për çfarë qëllimesh dhe mbi çfarë arsye. 

  • E drejta për akses 

Ju keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat personale që ruajmë për ju. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni një kopje falas të të dhënave tuaja personale që po përpunohen.   

  • E drejta për korrigjim 

Ju keni të drejtë të korrigjoni të dhënat tuaja personale për t’i mbajtur ato të përditësuara dhe të sakta. 

  • E drejta për fshirje (e drejta për t’u harruar) 

Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat tuaja personale të fshihen pasi ato të mos jenë më të nevojshme për qëllimet e përpunimit ose pasi të kenë pushuar arsyet për përpunimin. 

  • E drejta e kufizimit të përpunimit 

Në raste të caktuara, ju keni të drejtë të kërkoni një kufizim të përhershëm ose të përkohshëm të përpunimit të të dhënave tuaja personale.  

  • E drejta për portabilitet 

Ju mund të kërkoni të merrni të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina (d.m.th. në formë dixhitale), si dhe të kërkoni transferimin e të dhënave tuaja te një kontrollues tjetër i caktuar nga ju, nëse kjo është e mundur dhe e realizueshme. 

  • E drejta për kundërshtim 

Ju keni të drejtë të bëni një kundërshtim të arsyetuar ndaj përpunimit të të dhënave tuaja personale kur ne i përdorim ato në bazë të një interesi legjitim. Kjo do të na detyrojë të mos i përdorim ato në të ardhmen. 

  • E drejta për të tërhequr pëlqimin 

Kur përpunimi i të dhënave tuaja personale bazohet në pëlqim, ju mund ta tërhiqni atë në çdo kohë. Prandaj, ne jemi të detyruar të mos përpunojmë të dhënat tuaja personale në të ardhmen.  

  • E drejta për ankim 

Më shumë informacion rreth autoritetit kombëtar mbikëqyrës për përpunimin e të dhënave personale dhe detajet e kontaktit mund të gjenden këtu. Nëse dëshironi të merrni informacion dhe kontakte për një autoritet mbikëqyrës në një shtet tjetër anëtar të BE-së, mund të dërgoni një kërkesë në emailin e mëposhtëm. 

Si të ushtroni të drejtat tuaja 

Për të ushtruar të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni me email [email protected] ose duke na dërguar një njoftim me shkrim në Sofje, Bulgaria118 Bulgaria blvd. Pasi të kemi verifikuar identitetin tuaj, ne do të përpiqemi t’ju ofrojmë informacion bazuar në kërkesat tuaja brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës tuaj me shkrim dhe do të përpiqemi t’u përgjigjemi kërkesave tuaja në lidhje me të drejtat e mësipërme pa pagesë, por nëse kërkesat tuaja janë haptazi të pabaza ose të tepruara, veçanërisht për shkak të natyrës së tyre të përsëritur, atëherë ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme për të mbuluar kostot administrative të përpunimit të tyre dhe ofrimit të informacionit. 

Kur mund të ndryshojmë politikën aktuale 

Ne rezervojmë të drejtën ta ndryshojmë këtë politikë në çdo kohë duke e përditësuar, plotësuar dhe ndryshuar atë. Ndryshimet do të jenë të disponueshme dhe të detyrueshme për ju kur politika e përditësuar të postohet në faqen tonë të internetit.