ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, когато посещавате нашия уебсайт, осъществявате контакт с нас или се абонирате за нашия бюлетин. Уверяваме, че защитата на личните Ви данни е важна за нас и искаме да Ви запознаем с обхвата и целите на обработването на данните, а също и за Вашите права и срока за съхранение на информацията. 

Кои сме ние 

Администратор на личните Ви данни е „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София“ КЧТ ЕИК 204642513 със седалище и адрес на управление в гр.София, бул. „България“ №118, представлявано от Дамян Дамянов, наричано от тук нататък „Дружеството“, „Администраторът“, „Ние“, „Нас“. 

Контакт с Администратора можете да осъществите на адрес: гр. София, бул. „България“ №118, на електронна поща: [email protected]. 

Като администратор на лични данни ние се ангажираме да обработваме и защитаваме Вашите лични данни като физическо лице съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу Общ регламент относно защитата на данните  или ОРЗД), и настоящата политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно и се запознайте с Вашите права. 

Основна информация за обработване на лични данни 

Можете да посетите нашия уебсайт, без да предоставяте каквито и да било лични данни за достъп до него. Събираме лични данни само ако Вие сами ни ги предоставите.  

Когато се свържете с нас 

Когато се свържете с нас посредством имейл или формата за контакт на нашия уебсайт, ние използваме предоставения от Вас електронен адрес, а когато се свържете с нас по телефон – телефонния Ви номер, както и всяка друга информация, която доброволно сте решили да ни предоставите в съобщението си.  

Когато се абонирате за нашия бюлетин 

Когато се абонирате за нашия бюлетин, Вие доброволно давате Вашето съгласие да използваме електронната Ви поща с цел да Ви изпращаме нашия бюлетин с актуални новини и оферти. Имате право по всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Можете да се отпишете, като кликнете върху линка за отказ, наличен във всеки мейл, който получавате. 

За какви цели обработваме личните Ви данни 

Независимо дали имате въпрос относно наш продукт, искате да ни дадете обратна връзка или желаете да се свържете с нас по друга причина, ние ще използваме личните данни, които ни предоставяте, за да обработим Вашето запитване и за да Ви отговорим. 

Електронната Ви поща се използва за целите на директния маркетинг, когато сте решили да се абонирате за нашия бюлетин.  

На какво основание обработваме личните Ви данни 

Ако сте решили да осъществите комуникация с нас или да се абонирате за нашия бюлетин, ние обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето недвусмислено съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. 

Когато правите запитвания за конкретен продукт или оплакване по отношение на закупена стока/услуга, то тогава обработваме данните Ви за цели, свързани с изпълнение на договори или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. 

В случай на официални производства, ще обработваме личните Ви данни за цели, свързани с осъществяването на легитимните ни интереси.  

В определени случаи може да обработваме личните Ви данни във връзка с наши законови задължения. 

Използваме ли бисквитки 

За да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, ние използваме бисквитки, чрез които можем да събираме лични данни. Повече относно използването и управлението на бисквитките можете да видите в нашата Политика за бисквитките 

Извършване на автоматизиране вземане на решения 

Не извършваме автоматизирано вземане на решения с личните Ви данни.  

На кого предоставяме личните Ви данни 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, за да постигнем целите, за които ги обработваме.  

В тази връзка ние предоставяме личните Ви данни на подизпълнители като доставчици на хостинг услуги, дружества за IT поддръжка и други партньори и доставчици на услуги. Възможно е да предоставяме данните Ви и на дружества, които ни обслужват правно и счетоводно. 

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавните органи във връзка с официални производства. 

Въвели сме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме правата и свободите Ви. Можем да споделяме личните Ви данни с горепосочените категории получатели, но само ако същите са предприели необходимите гаранции и мерки да осигурят съответното ниво на сигурност. 

За какъв срок обработваме личните Ви данни 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани в най-кратък срок, необходим за осъществяването на предвидените цели, или в нормативно установените срокове, ако има такива. 

Данните, обработвани въз основа на Вашето съгласие, ще бъдат запазени, докато не оттеглите същото, или за по-кратък срок.  

Ако сме задължение по закон да запазим някои от Вашите данни, ще ги запазим за периода, изискан от приложимото законодателство. 

Връзки към уебсайтове на трети страни 

Нашият уебсайт, нашите бюлетини и изпратените Ви от нас по имейл информация и съобщения могат понякога да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Личните данни, които предоставяте чрез посещението Ви на тези уебсайтове, не са обект на настоящата политика за поверителност и обработката на Вашите лични данни от тези уебсайтове не е наша отговорност.  

Ако последвате връзката към други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност, които определят как информацията Ви се събира и обработва при посещението Ви на тези сайтове. 

Как осигуряваме сигурността на Вашите данни 

Ние добре осъзнаваме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да бъдат защитени, поради което сме въвели адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, които наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на личните Ви данни.  

Какви са Вашите права 

Имате следните права, които можете да упражните по всяко време: 

  • Право на информация 

Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които събираме, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания. 

  • Право на достъп 

Имате право да искате достъп до личните Ви данни, които съхраняваме. Имате право и да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.   

  • Право на коригиране 

Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.  

  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.  

  • Право на ограничаване на обработването 

В определени случаи имате правото да поискате постоянно или временно ограничаване на обработването на личните Ви данни.  

  • Право на преносимост 

Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от Вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.  

  • Право на възражение 

Имате право да направите мотивирано възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато ги използваме въз основа на легитимен интерес. Така ще бъдем задължени да не ги използваме в бъдеще. 

  • Право на оттегляне на съгласието  

Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така сме задължени да не обработва в бъдеще личните Ви данни.  

  • Право на жалба 

Повече информация за националният надзорен орган за обработка на лични данни и контакт с него, можете да откриете тук. В случай че желаете да получите информация и контакти за надзорен орган в друга държава-членка на ЕС може да изпратите запитване до посочения по-долу имейл. 

Как да упражните правата си 

За да упражните правата си, може да се свържете с нас на имейл [email protected] или като ни изпратите писмено уведомление до адрес гр.София, бул. „България“ №118. След удостоверяване на Вашата самоличност, ще се постараем да Ви предоставим информация въз основа на Вашите искания в рамките на 30 дни след получаване на Вашето писмено искане, като се постараем да реагираме безплатно на Вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако Вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия им се характер, тогава можем да наложим разумна такса за покриване на административните разходи за обработката им и предоставянето Ви на информация. 

Кога можем да променяме настоящата политика 

Запазваме си правото да променяме настоящата политика по всяко време, като я актуализираме, допълваме и изменяме. Промените ще бъдат достъпни и задължителни за Вас при публикуването на актуализираната политика на уебсайта ни.