ПОЛИТИКА НА ДОВЕРЛИВОСТ

Оваа политика служи за да ве информира за личните податоци кои ги собираме кога ја посетувате нашата веб-страница, кога нѐ контактирате или кога се претплаќате на нашиот билтен. Ве уверуваме дека заштитата на вашите лични податоци е важна за нас и сакаме да сте свесни за опсегот и целите на обработката на податоци, како и за вашите права и периодите на чување на информациите. 

Кои сме ние 

Контролор на вашите лични податоци е Unicoms Switzerland GmbH – Софиска филијала ЕИБ: 204642513, со седиште и адреса на управување на бул. Бугарија бр. 118, 1618 Софија, Бугарија, претставуван од Дамјан Дамјанов, во понатамошниот текст Компанијата“, „Контролорот“, „Ние“, „Нас“. 

Како контролор на податоци, посветени сме на обработка и заштита на вашите лични податоци како поединец во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработката на лични податоци и за слободното движење на тие податоци, и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (во понатамошниот текст Општа регулатива за заштита на податоците или ОРЗП) и оваа Политика за приватност. Ве молиме прочитајте ја внимателно и запознајте се со вашите права. 

Општи информации за обработката на лични податоци 

Нашата веб-страница може да ја посетите без да внесувате лични податоци за пристап до неа. Ние собираме лични податоци само доколку самите ги понудите. 

Ако нѐ контактирате 

Ако нѐ контактирате преку е-пошта или формуларот за контакт на нашата веб-страница, ја користиме електронската адреса што ја внесувате, а доколку нѐ контактирате преку телефон, вашиот телефонски број и сите други информации што доброволно ќе одберете да ги дадете со пораката. 

Ако се претплатите на нашиот билтен 

Ако се претплатите на нашиот билтен, доброволно давате согласност да ја користиме вашата е-пошта за да ви го испратиме нашиот билтен со најновите вести и понуди. Имате право да ја повлечете согласноста за обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг во секое време. Може да ја повлечете со кликнување на врската за откажување во прилог на секоја е-пошта што ја добивате. 

За кои цели ги обработуваме вашите лични податоци 

Без разлика дали имате прашање за наш производ, сакате да ни дадете повратни информации или да нѐ контактирате поради друга причина, личните податоци што ги давате ги користиме за да го обработиме вашето барање и да ви одговориме. 

Вашата е-пошта се користи за директни маркетинг цели кога сте се пријавиле за нашиот билтен. 

Врз каква основа ги обработуваме вашите лични податоци 

Доколку одлучите да комуницирате со нас или да се претплатите на нашиот билтен, вашите лични податоци ги обработуваме врз основа на вашата недвосмислена согласност. Вашата согласност може да ја повлечете во секое време. 

Доколку поставувате прашања за одреден производ или имате поплака за производ/услуга што сте ги добиле, вашите податоци ги обработуваме за целите на исполнување на договорите или за преземање чекори на ваше барање пред да склучиме договор. 

Во случај на официјална постапка, вашите лични податоци ги обработуваме за цели поврзани со остварување на нашите легитимни интереси. 

Во одредени случаи, вашите лични податоци може да ги обработиме во врска со нашите законски обврски. 

Дали користиме колачиња 

Со цел да го подобриме квалитетот на нашите услуги, користиме колачиња, преку кои може да собираме лични податоци. За повеќе информации за употребата и управувањето со колачињата, ве молиме прочитајте ја нашата Политика за колачиња 

Вршење автоматско носење одлуки 

Ние не вршиме автоматско носење одлуки со врска со вашите лични податоци. 

Со кого ги споделуваме вашите лични податоци 

Вашите лични податоци може да им се дадат на трети страни со цел да се постигнат целите за кои ги обработуваме. 

Во овој поглед, вашите лични податоци ги споделуваме со подизведувачи како што се даватели на хостинг услуги, компании за ИТ поддршка и други партнери и даватели на услуги. Вашите податоци може да ги споделиме и со компании кои ни пружаат правни и сметководствени услуги. 

Вашите лични податоци може да им се обезбедат и на владините органи во корист на службени постапки. 

Имаме воведено соодветни технички и организациски мерки за заштита на вашите права и слободни. Вашите лични податоци може да ги споделиме со горенаведените категории на приматели, но само доколку тие ги презеле неопходните заштитни мерки за да осигурат соодветно ниво на безбедност. 

Колку долго ги обработуваме вашите лични податоци 

Вашите лични податоци ќе се чуваат во најкраткиот можен период кој е неопходен за исполнување на целите или во законски утврдените рокови, доколку ги има. 

Податоците обработени врв основа на вашата согласност се чуваат додека не ја повлечете согласноста или пократко. 

Доколку согласно закон мора да задржиме одредени ваши податоци, истите ќе ги задржиме онолку колку што е потребно според важечкиот закон. 

Линкови до веб-страници на трети страни 

Нашата веб-страница, нашите билтени и информациите и комуникациите што ви ги испраќаме по е-пошта понекогаш може да содржат врски до веб-страници на трети страни. Личните податоци што ги давате со посета на овие веб-страници не подлежат на оваа политика за приватност и обработката на вашите лични податоци од овие веб-страници не е наша одговорност. 

Доколку ја следите врската до други веб-страници, ве молиме имајте предвид дека овие веб-страници имаат свои политики за приватност што утврдуваат како се собираат и обработуваат вашите податоци кога ги посетувате овие веб-страници. 

Како гарантираме безбедност на вашите податоци 

Добро ни е познато колку е важно вашите лични податоци да бидат соодветно обработени и заштитени, па затоа воведовме соодветни технички и организациски мерки за заштита на вашите лични податоци кои, меѓу другото, обезбедуваат усогласеност со начелата на обработка на вашите лични податоци.  

Кои се вашите права 

Ги имате следниве права, кои може да ги остварите во секое време: 

  • Право на информации 

Имате право да сте информирани во моментот кога се собираат вашите лични податоци во однос на податоците што ги собираме, кој ќе ги обработува, за кои цели и врз која основа. 

  • Право на пристап 

Имате право да барате пристап до личните податоци што ги чуваме за вас. Исто така, имате право да побарате бесплатна копија од вашите лични податоци што се обработуваат. 

  • Право на исправка 

Имате право да ги коригирате вашите лични податоци за да бидат ажурирани и точни.  

  • Право на бришење (право да се биде заборавен) 

Имате право да побарате да се избришат вашите лични податоци штом повеќе не се неопходни за целите на обработката или откако ќе престанат основите за обработка. 

  • Право на ограничување на обработката 

Во одредени случаи, имате право да побарате трајно или привремено ограничување на обработката на вашите лични податоци. 

  • Право на преносливост 

Може да побарате да ги добивате вашите лични податоци во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат (т.е. во дигитална форма), како и да побарате пренос на вашите податоци на друг контролер кој вие ќе го назначите, доколку тоа е можно и изводливо.  

  • Право на приговор 

Имате право да поднесете образложен приговор за обработката на вашите лични податоци каде што ги користиме врз основа на легитимен интерес. Ова ќе нѐ обврзе да не ги користиме во иднина. 

  • Право на повлекување на согласноста 

Онаму каде што обработката на вашите лични податоци се заснова на согласност, можете да ја повлечете во секое време. Со тоа сме обврзани да не ги обработуваме вашите лични податоци во иднина. 

  • Право на жалба 

Повеќе информации за националниот надзорен орган за обработка на лични податоци и детали за контакт може да најдете овде. Доколку сакате да добиете информации и контакт на надзорниот орган во друга земја членка на ЕУ, може да испратите барање на е-поштата подолу. 

Како да ги остварите вашите права 

За да ги остварите вашите права, може да нѐ контактирате преку [email protected] или со испраќање писмено известување до Софија, Бугарија, бул. Бугарија бр. 18. Откако ќе го потврдиме вашиот идентитет, ќе се обидеме да ви обезбедиме информации врз основа на вашите барања во рок од 30 дена од приемот на вашето писмено барање и ќе се обидеме бесплатно да одговориме на вашите барања во врска со горенаведените права. Доколку вашите барања се очигледно неосновани или претерани, особено поради нивната повторлива природа, може да ви наплатиме разумна такса за покривање на административните трошоци за нивна обработка и обезбедување информации. 

Кога може да ја промениме сегашната политика 

Го задржуваме правото да ја промениме оваа Политика во секое време со нејзино ажурирање, дополнување и изменување. Промените ќе бидат достапни и ќе станат обврзувачки за вас во моментот кога ажурираната политика ќе се објави на нашата веб-страница.