opening photo AL

Албанија направи значителен напредок по воведувањето на предмети за здравје и сексуалното образование во својот образовен систем од 1995 година, ставајќи ја земјата понапред од другите источноевропски земји. И покрај активното одбивање од конзервативните сегменти на општеството и пречките за соодветно финансирање, Албанија беше генерално успешна во институционализацијата на сеопфатното сексуално образование соодветно на возраста како дел од наставната програма за млади од 10 до 18 години во албанските училишта.

THE WORK OF LOCAL ORGANISATIONS Albania

Најголем извор на информации за сексуалното и репродуктивното здравје на младите Албанци е бесплатниот онлајн портал Jotabu. Порталот дава навремени, длабински информации за цел спектар на теми од областа на месечен циклус, бременост па се до сексуално преносливи болести (СПБ) и начин како тие да се превенираат.

Порталот се реализира со помош на „Гласот на младите“ – непрофитно здружение, чија главна мисија е мобилизирање и зајакнување на младите преку едукација, информирање, застапување и услуги за лобирање во областа на образованието, грижата, здравството, и вработување.

Surecheck до сега беше во соработка и финансиски го помогна проектот „„Промоција на безбедно од сексуално и родово базирано насилство платформа кај младите луѓе во Албанија“, што резултираше со три еднодневни работилници наменети за млади од 18-24 години. Работилниците беа организирани и одржани од страна на Албанскиот центар за население и развој во хибриден модел користејќи онлајн и офлајн ресурси.

 

Вкупно 80 млади луѓе учествуваа на работилниците и беа информирани за нивните права и начинот како да се спречи сексуалното родово насилство. Една од целите на проектот беше да се допре до што повеќе луѓе од различни општествени групи и средини. Она што го направи проектот успешен е  што луѓето од руралните области на Проград учествуваа со висок процент на учесници на работилниците.

 

Модераторот на работилницата во детал ги објасни различните човекови права со акцент на правата на сексуалното и репродуктивното здравје и ги разјасни различните форми на родово базирано насилство и како да се идентификуваат. Овие презентации беа придружени со студии на случај и специјална сесија наменета за мажи.

the many benefits of sex ed
Slide 1 Bulgaria
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БУГАРИЈА

Бугарија, слично како и нејзините соседи во Источна Европа, не обезбедува сексуално образование во училиштата како задолжителен...

Slide 2 Albania
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО АЛБАНИЈА

Албанија направи значителен напредок по воведувањето на предмети за здравје и сексуалното образование во својот образовен систем од 1995 година...

Slide 3 Romania
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РОМАНИЈА

Во Романија, сексуалното образование сè уште е изборен предмет во училиштата. И покрај кампањата во текот на две години...

Slide 4 Macedonia
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

На сличен начин како и нејзините источноевропски соседи, Северна Македонија заостанува кога станува збор за сексуалното образование...