УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този сайт („Сайт”) ви се предоставя от ЮниКомс Швейцария ГмбХ („ЮниКомс”), Bahnhofplatz,6300 Цуг, Швейцария.

Следните Условия за ползване регламентират вашия достъп и използване на този Сайт. Също така конкретните условия може да се прилагат за конкретно съдържание, данни, материали или информация, съдържаща се на или предоставена чрез този Сайт („Съдържание”), и за конкретно съдържание, данни, изображения, материали или информация, която вие можете да качите, предоставите и/или публикувате на Сайта („Потребителско съдържание”) или сделки, сключени чрез този Сайт. Тези специфични условия може да бъдат в допълнение към настоящите Условия за ползване или, само когато и доколкото това изрично е посочено, може да заменят настоящите Условия за ползване.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чрез достъпа или използването на този сайт вие се съгласявате да бъдете законно обвързани с Условията за ползване и всички общи условия, съдържащи се или споменати тукq или всякакви допълнителни условия, посочени на този Сайт. Ако НЕ сте съгласни с всички тези условия, НЕ влизайте в този Сайт или не го ползвайте.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА

Тези Условия за ползване може по всяко време да се изменят от ЮниКомс. Изменените Условия за ползване влизат в сила след като се публикуват. Ако продължавате да влизате в Сайта или да го ползвате след публикуването, ще се счита, че приемате тези изменения. Съветваме ви редовно да преглеждате всички приложими срокове и условия.

ЮниКомс си запазва правото по всяко време да преустановява, променя или актуализира Сайта или неговото съдържание без предупреждение. ЮниКомс си запазва правото по всяко време незабавно да ограничи, откаже или прекрати достъпа на всяко лице до Сайта без предизвестие, независимо по какъв повод и по свое усмотрение.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личната информация, предоставена или събрана чрез или във връзка с този сайт, се използва само в съответствие с нашата Политика на поверителност, като настоящите Условия за ползване също са предмет на Политиката на поверителност, публикувана на този сайт.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТЕКСТОВЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИКИ, ЛИНКОВЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ) НА САЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНА“. ЮНИКОМС И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДЪРЖАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДОСТАВЧИЦИ С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ДО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ОТ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Това е публичен сайт. Не предоставяйте поверителна информация тук.

ЮтиКомс и неговите дъщерни дружества, филиали, свързани компании, партньори, лицензодатели, лицензодържатели на търговски марки и доставчици не носят отговорност за прекъсвания или пропуски в Интернет, мрежови или хостинг услуги и не гарантират, че Сайтът или услугите, които правят този сайт достъпен или електронните комуникации, изпращани от ЮниКомс, не съдържат вируси или други вредни елементи.

Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на този сайт, се извършват по ваша преценка и риск. Вие сте самостоятелно отговорен за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на всеки такъв материал.

НАСТОЯЩИЯТ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В НЕГО, НЕ ЗАМЕСТВАТ МЕДИЦИНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА НЕГО, ЗА САМОДИАГНОСТИЦИРАНЕ И/ИЛИ САМОЛЕЧЕНИЕ. ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ЗДРАВНИТЕ И МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ИМАТЕ. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ, Е САМО С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ЗАМЯНА НА КОНСУЛТАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ. ПОЗОВАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ САЙТ, Е НА ВАШ РИСК.

СЪТРУДНИК И ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

С публикуването на Потребителско съдържание на Сайта, включително снимки и лични истории, вие се съгласявате, че материалът е подходящ, конструктивен и уместен, и не съдържа нищо, което би могло да се счита за неправомерно или по друг начин негодно за публикуване, включително, но не само, елементи, които (1) биха могли да са клеветническа или вредни за вас или за друго лице или организация, (2) биха могли да причинят вреда на някое лице или имущество, или по друг начин да наклеветят или обезпокоят дадено лице или организация, (3) да нарушат законни права на лице (включително право на неприкосновеност на личния живот или публичност), (4) които са порнографски, нецензурни, непристойни, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) културни, етнически или по друг начин предизвикващи или (6) предлагат или насърчават към някаква незаконна дейност.

Потвърждавате, декларирате и гарантирате, че Потребителското съдържание, включително снимки и истории, предоставени на Сайта, не нарушава никакво имуществено право на друго лице, включително, но не само авторско право, търговска марка, дизайн, други права върху интелектуална собственост или патент, или каквото и да било задължение за поверителност.

Потвърждавате и се съгласявате, че всяка ваша идея, публикации, дискусии или друго Потребителско съдържание, предоставено от вас на сайта, което не е обект на защита на права върху интелектуална собственост, може да се използва от всеки друг сътрудник без заплащане или позоваване.

С настоящото предоставяте на ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани дружества, лицензодържатели на търговски марки и други партньори по целия свят, неотменим, безвъзмезден, неизключителен, подлежащ на сублицензиране и прехвърляем лиценз да използва, възпроизвежда, изготвя производни произведения, разпространява, публично да представя, показва, излъчва и публикува Потребителското съдържание, включително снимките и личните истории, предоставени от вас на този сайт и в други социални медии или в други материали за маркетинг, реклама и връзки с обществеността на ЮниКомс по всякакъв начин и всички средства за масова информация.

Вие сте самостоятелно отговорен за вашето собствено Потребителско съдържание, включително снимки и лични истории, и последствията от тяхното постване, изпращане и/или публикуване. ЮниКомс може, но не се задължава, да преглежда и следи Потребителското съдържане преди и/или след изпращане. Вие обаче декларирате, че за нас е невъзможно да наблюдаваме или преглеждаме цялото Потребителско съдържание. Без ограничение, ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани дружество, партньори, лицензодатели, лицензодържатели на търговски марки и доставчици няма и не могат да носят отговорност за точността, пълнотата, качеството или валидността на Потребителското съдържание, публикувано от трети лица на Сайта.

ЮниКомс не подкрепя Потребителското съдържание, нито изразеното в него мнение, препоръка или съвет и ЮниКомс изрично се отказва от всякаква отговорност във връзка с Потребителското съдържание, включително снимки и лични истории.

ЮниКомс притежава едноличното право и възможност по всяко време да редактира и/или премахва изображения, съобщения, истории или всякакво друго Потребителско съдържание, което е неподходящо, неправилно или по някакъв друг начин е в нарушение на настоящите Условия за ползване по каквато и да е причина без предизвестие или съгласие и единствено по негова преценка. На всеки потребител, който смята, че публикуваното Потребителско съдържание е неподходящо или неправилно, се препоръчва да се свърже с ЮниКомс незабавно на следния имейл: [email protected]. След получаване на такова уведомление, ние ще положим всички разумни усилия, за да предприемем действията, които сметнем за необходими в разумен период от време. Тъй като това е ръчен процес, ви уведомяваме, че има вероятност веднага да не можем да премахнем или редактираме конкретно потребителско съдържание.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЮНИКОМС ИЛИ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДЪРЖАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДОСТАВЧИЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, НАКАЗУЕМИ, УМИШЛЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СНИМКИ И ЛИЧНИ ИСТОРИИ, ДОРИ И ЮНИКОМС ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКОВА УВРЕЖДАНЕ, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ТЕЗИ ЩЕТИ НЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА ИЛИ НЕВЯРНО ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА ЮНИКОМС.

Ако живеете в държава или щат, в който нито едно от посочените по-горе изключения или ограничения на отговорност или някой от горепосочените отказ от гаранции не са позволени, тези изключения или ограничения няма да се отнасят за вас, а само дотолкова, доколкото не са разрешени. В този случай, тези изключения или ограничения се ограничават до максималната възможна степен, разрешена от действащото законодателство.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА / СОФТУЕР

ЮниКомс по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт, собственост на трето лице, който може да бъде показан или свързан със Сайта чрез хиперлинк, независимо дали той се предоставя от Сайта или от трето лице в съответствие с Условията за ползване. Всеки линк от нашия сайт към друг не представлява одобрение на другия сайт и не се прави преценка или гаранция по отношение на точността, своевременността или пригодността на съдържанието на сайта, към който Сайтът може да предоставя линк, и следователно ние не носим никаква отговорност за това.

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Авторското право и всички права на интелектуална собственост и други права на собственост върху Съдържанието, предоставени от ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели, лицензодържатели на търговски марки и/или други партньори, софтуер за работа и публикуване на Сайта, събирането на данни на Сайта и реда, последователността и подредбата на този сайт, всички принадлежат на групата компании ЮниКомс и/или лицензодържателите на неговата търговска марка, други партньори или лицензодатели. Всички права върху Съдържанието, които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Surecheck е регистрирана търговска марка на групата компании ЮниКомс.

Surecheck и всички останали регистрирани търговски марки на ЮниКомс Груп и нейните филиали и свързани дружества са важни активи на групата компании ЮниКомс и свързаните дружества. Правилното използване на тези търговски марки е важно и трябва да следвате инструкциите на ЮниКомс, когато препращате продуктите и услугите на нашата компания.

Използването и регистрацията на името Surecheck е запазено изключително за нашата група компании. Не можете да регистрирате, нито да използвате име на фирма, търговска марка, законно име, търговско име, име на домейн или друго име, указание или описание, в които участва името Surecheck или каквото и да е друго подобно на него име или име, което съдържа част от името  Surecheck или включва друга регистрирана търговска марка, собственост на групата компании ЮниКомс, нейните филиали и свързани дружества.

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ САЙТА

Този Сайт е публичен по своята същност и всяка информация, предоставена в него, се счита за неконфиденциална. Вие потвърждавате, че всички предоставени изобретения, включени в публикувано от вас Потребителско съдържание, представлява „публикуване“ на това изобретение съгласно приложимото патентно законодателство.

Вие потвърждавате, че всяко Потребителско съдържание, публикувано и/или дискутирано на Сайта, може да бъде предмет на патентни, авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост на ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, свързани дружества, лицензодържатели на търговски марки, други партньори или трети лица. Ако възнамерявате да използвате идеи, планове, предложения или решения или друго Потребителско съдържание, публикувано на сайта, вие сте отговорни да предприемете съответните стъпки за изясняване на правата върху интелектуалната собственост, преди да пристъпите към експлоатация.

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да обезщетите и освободите от отговорност ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани дружества, лицензодържатели на търговски марки, други партньори и доставчици и всеки от съответните им длъжностни лица, управители, служители, съдружници, законни представители, пълномощници, наследници и правоприемници срещу всякакви щети, задължения, разходи и разноски (включително разумно направени адвокатски и професионални хонорари и съдебни разноски), които биха могли да възникнат от публикуването, съдържанието или предаването на всяко съобщение, данни, материали или друго Потребителско съдържание, включително снимки и лични истории, които предоставяте на Сайта, или всяко нарушение на тези Условия за ползване от ваша страна. В случай на оплакване или правни действия, произтичащи от съобщение или друго Потребителско съдържание, включително снимки и лични истории, публикувани от вас, ЮниКомс си запазва правото да разкрие вашата самоличност и всяка друга информация, с която ЮниКомс може да разполага за вас.

В случай на спор между вас и един или повече потребители, вие освобождавате ЮниКомс, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани дружества, лицензодържатели на търговски марки, други партньори и доставчици, както и всеки от съответните му длъжностни лица, управители, служители, съдружници, законни представители, пълномощници, наследници и правоприемници от всякакви искове, претенции и щети (реални и косвени) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове.

СПИРАНЕ НА САЙТА

Ние притежаваме едноличното право да спрем Сайта или всяка част от него по всякакъв повод и по всяко време без предупреждение или съгласие. Ние не носим отговорност или задължение за невъзможност за качване, съхраняване или изтриване на дадено Съдържание и/или Потребителско съдържание, предоставено на Сайта.

ПРОДУКТИ

Сайтът може да съдържа препратки към конкретни продукти и услуги, които може да не са достъпни (лесно) в определена държава. Всяко такова позоваване не означава, нито гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат достъпни по всяко време във всяка конкретна държава. Моля, свържете се с местния бизнес партньор на ЮниКомс за допълнителна информация.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Тези Условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Швейцария. Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 г. се изключва.

Вие се съгласявате с юрисдикцията на съдилищата в Швейцария за всякакви спорове, искове или основания за завеждане на дело, произтичащи от, отнасящи се за или свързани с настоящите Условия за ползване или използването на този сайт, включително всякакви спорове, свързани със съществуването или валидността на настоящите Условия за ползване, при условие че сте съгласни да изпращате всякакви подобни спорове, искове или основания за завеждане на дело изключително пред съдилищата в Швейцария.

НЕЗАВИСИМОСТ НА КЛАУЗИТЕ

Ако някоя клауза от настоящите Условия за ползване се приеме за невалидна или неприложима, тогава невалидната или неприложима клауза следва да бъде заменена с валидна, приложима клауза, която максимално съответства на целта на първоначалната, а останалите клаузи остават в сила.

БЕЗ ОТКАЗ ОТ ПРАВО

Неприлагането от страна на ЮниКомс на някоя част от настоящите Условия за ползване няма да представлява отказ от което и да било право на ЮниКомсs съгласно настоящите Условия за ползване, независимо дали се отнася за минали или бъдещи действия от страна дадено лице. Нито получаването на средства от ЮниКомс, нито позоваването на което и да е лице на действия на ЮниКомс, няма да се счита за отказ от част от настоящите Условия за ползване. Само конкретен, писмен отказ от право, подписан от упълномощен представител на ЮниКомс има юридическа сила.

ЗАГЛАВИЯ

Заглавията на разделите от Условията за ползване са поставени само за удобство и не представляват част от тях и по никакъв начин не оказват влияние върху смисъла или тълкуването на Условията за ползване.

Благодарим Ви, че се присъединихте към нашия сайт!